Algemene voorwaarden

versie 1.0 – juli 2016

De website en verwante diensten van It Rains Fashion worden je ter beschikking gesteld krachten de onderstaande Algemene voorwaarden en eventuele andere regels op onze website. Lees de Algemene voorwaarden zorgvuldig alvorens een betstelling te plaatsen op www.itrainsfashion.nl.

Gebruiksvoorwaarden

De toegang tot – en het gebruik van de website www.itrainsfashion.nl en de via de website beschikbare producten en diensten zijn onderworpen aan de onderstaande Algemene voorwaarden. Wij kunnen de Algemene voorwaarden van tijd tot tijd actualiseren en aanpassen. Het blijven gebruiken van de website na een dergelijke verandering geeft aan dat je instemt met de gewijzigde voorwaarden. Bekijk deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Indien je niet akkoord gaat met een wijziging, dien je het gebruik van de website onmiddellijk te staken.

Privacy – en beveiligingsverklaring

Als je nog geen 18 jaar oud bent, moeten je ouders of verzorgers op de hoogte zijn van onze Privacy – en beveiligingsverklaring voordat je registreert om deze website of de verwante diensten te gebruiken.

Registratie bij It Rains Fashion

Registratie kan nodig zijn om bepaalde delen van deze website te gebruiken.
Registratievereisten kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Het is van essentieel belang dat je accurate gegevens verstrekt bij jouw registratie. Indien persoonsgegevens veranderen, kan je ons daarvan op de hoogte brengen via het emailadres: info@itrainsfashion.nl

Aankopen

Bevoegdheid tot aankoop

Om via deze site aankopen te doen, word je gevraagd je te registreren en ons jouw persoonsgegevens te verstrekken. Klanten dienen hun echte naam, telefoonnummer, emailadres en andere vereiste gegevens op te geven. Daarnaast word je bij een bestelling gevraagd om betalingsinformatie te verstrekken, en garandeer je dat de betaalgegevens die je verstrekt bij jouw bestelling zowel geldig als correct zijn. Je bevestigt dat je degene bent waarnaar wordt verwezen in de verstrekte factureringsgegevens.

De site is uitsluitend beschikbaar voor particulieren en anderen die voldoen aan de Algemene voorwaarden van It Rains Fashion. Alleen klanten in het bezit van een bankrekening  kunnen bestellingen plaatsen. Aanvragen moeten goedgekeurd worden door It Rains Fashion en It Rains Fashion is gemachtigd om het totaalbedrag van een bestelling te innen van de bankrekening van de klant. It Rains Fashion behoudt zich het recht voor om grotere aantallen van een artikel verzonden aan een klant of postadres te beperken.

 Door een bod tot aankoop van artikelen machtig je ons uitdrukkelijk tot het periodiek uitvoeren van kredietcontroles en, waar It Rains Fashion dat noodzakelijk acht, tot het verzenden of opvragen van informatie (met inbegrip van geactualiseerde informatie) over jezelf aan of van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, jouw kredietinformatie (met inbegrip van kredietinformatie over jouw echtgenoot/echtgenote als je verblijft in een rechtsgebied waar de huwelijkse gemeenschap van goederen geldt), om jouw identiteit te verifiëren en individuele aankooptransacties goed te keuren.

Daarnaast stem je ermee in dat wij door jou verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor antifraudecontroles. Door jou verstrekte persoonsgegevens kunnen bekendgemaakt worden aan kredietinformatiebureaus of bureaus voor fraudebestrijding, die dergelijke gegevens kunnen bewaren. Wij verwijzen je naar onze Privacyverklaring voor verdere informatie over ons gebruik van jouw gegevens.

Prijzen

Alle bestellingen zijn onderworpen aan goedkeuring en beschikbaarheid. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW tegen de huidige tarieven en zijn correct op het moment van het invoeren van de gegevens. Wij behouden ons het recht voor om prijzen te veranderen zonder voorafgaande kennisgeving, totdat beide partijen overeenstemming hebben bereikt over de inhoud van de overeenkomst.

 Klanten die aankopen doen vanuit een land buiten de Europese Unie zijn invoerrechten of belastingen verschuldigd. Wij raden je aan om contact op te nemen met jouw plaatselijke douanekantoor om de uiteindelijke kostprijs van het door jou gewenste artikel te bepalen voordat je een aankoop voltooid.

Goedkeuren van jouw bestelling

Als je eenmaal een keuze hebt gemaakt en een bestelling hebt geplaatst, ontvang je een email ter bevestiging van de gegevens van de bestelling. Deze email vormt geen blijk van goedkeuring van de bestelling, maar is slechts een bevestiging van ontvangst.

Tenzij je de bestelling annuleert, wordt de goedkeuring van de bestelling en de totstandbrenging van de overeenkomst tussen jou en It Rains Fashion is voltooid wanneer wij je een email sturen ter bevestiging van verzending van de artikelen.

Wij behouden ons het recht voor om de bestelling niet goed te keuren, bijvoorbeeld indien wij geen toestemming tot betaling verkrijgen; indien verzendbeperkingen gelden voor een bepaald artikel; indien het artikel niet op voorraad is of niet voldoet aan onze kwaliteitsnormen en wordt teruggetrokken; of indien je niet voldoet aan de aankoopvoorwaarden zoals uiteengezet in de Algemene voorwaarden. 

Wij kunnen tevens op ieder moment en ongeacht welke reden naar eigen goeddunken weigeren om een transactie te verwerken en daarmee goed te keuren. Wij zijn niet aansprakelijk tegenover jou of derde partijen voor het terugtrekken van artikelen van www.itrainsfashion.nl, ongeacht of dat artikel is verkocht; voor het verwijderen, screenen of redigeren van materialen of content op www.itrainsfashion.nl; voor het weigeren om een transactie te verwerken, of voor het ontbinden of opschorten van transacties na aanvang van de verwerking.

Betaalmogelijkheden

Betalingen kunnen worden voldaan met iDeal en per bankoverschrijving.

 Je bevestigt dat de bankpas die je gebruikt jouw eigendom is of dat je specifiek door de eigenaar van de bankpas bent gemachtigd die te gebruiken. Alle bankpashouders zijn onderworpen aan geldigheidscontroles en goedkeuring van de uitgevende instantie. Indien de uitgevende instelling van jouw betaalkaart haar goedkeuring van de betaling aan It Rains Fashion weigert, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen of niet-levering.

Wij nemen alle redelijke voorzorgen om www.itrainsfashion.nl te beveiligen.

 Intellectuele eigendomsrechten

De content

Content wordt gedefinieerd als alle tekst, foto’s, video’s, audio of grafische materialen die It Rains Fashion, jij of andere gebruikers kunnen uploaden of overdragen op deze website. Elk risico met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid of bruikbaarheid van content op deze website is voor jouw eigen rekening. It Rains Fashion behoudt zich het recht voor om op elk willekeurig moment en om elke willekeurige reden content te verwijderen van deze website. Verwijdering kan onmiddellijk en zonder voorafgaande waarschuwing plaatsvinden. Je komt overeen dat It Rains Fashion tegenover jou of derden niet aansprakelijk is voor de gevolgen van een dergelijke verwijdering.

Eigendom, software en content

Je mag de website www.itrainsfashion.nl of (gedeelten van) de content daarvan niet gebruiken voor commerciële doeleinden, noch voor reclameactiviteiten op jouw eigen website. Deze website is uitsluitend bestemd voor jouw eigen gebruik. Het is je niet toegestaan om de content, de software, de producten of diensten omvat in deze website te wijzigen, kopiëren, distribueren, overdragen, vertonen, opvoeren, reproduceren, publiceren of in licentie te geven, commercieel te exploiteren, te gebruiken voor het creëren van afgeleide werken, te verplaatsen of te verkopen.

Gebruikers

Je komt overeen dat je persoonlijk verantwoordelijk bent voor jouw gebruik van It Rains Fashion en voor al jouw communicatie en activiteiten op deze website. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor je de toegang tot deze website ontzeggen zonder voorafgaande waarschuwing. Indien wij naar eigen inzicht en goeddunken vaststellen dat je betrokken bent bij verboden activiteiten, andere gebruikers onheus bejegent, of It Rains Fashion anderszins schade toebrengt, kunnen wij je de toegang tot deze website ontzeggen op tijdelijke of permanente basis en elk besluit daartoe is bindend. Jouw gebruik van deze website vindt plaats op je eigen risico.


Koppelingen naar websites van derden

Op deze website kunnen zich hyperlinks bevinden naar andere websites of bronnen van andere partijen dan It Rains Fashion, waaronder adverteerders. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke externe bronnen en wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het privacybeleid of de content van externe bronnen. Ook zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor reclame, producten of andere materialen of diensten beschikbaar op dergelijke externe websites of bronnen, noch voor eventuele schade, verlies of ongenoegen veroorzaakt door het gebruik van dergelijke content, producten of diensten afkomstig daarvan.

Onbevoegd kopiëren of distribueren

Je komt overeen dat alle auteursrechten, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten in de content, software en alle HTML en andere codering in deze website eigendom zijn en blijven van It Rains Fashion en haar licentiegevers, en beschermd zijn door auteursrecht en andere wetten en internationale verdragsbepalingen. Je mag dit materiaal uitsluitend gebruiken zoals uitdrukkelijk is toegestaan door It Rains Fashion of haar licentiegevers. Het reproduceren van de hierboven vermelde materialen is wettelijk verboden en kan leiden tot burger- en strafrechtelijke vervolging.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Indien It Rains Fashon de Algemene voorwaarden niet naleeft, zijn wij slechts aansprakelijk voor verliezen, zijnde directe verliezen en redelijkerwijs voorzienbare gevolgen van een dergelijke niet-naleving. Verliezen worden bijvoorbeeld als voorzienbaar beschouwd wanneer jij en It Rains Fashion er ten tijde van het plaatsen van jouw bestelling en ten tijde van het verzenden van uw bestelling op bedacht zouden kunnen zijn. Wij zijn alleen aansprakelijk voor verliezen tot 150% van de totale waarde van de gekochte goederen. 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor verliezen die niet zijn veroorzaakt door onze niet-nakoming of nalatigheid, indirecte verliezen die een bijkomend effect zijn van het primaire verlies of de schade en die niet redelijkerwijs door jou of ons voorzienbaar zijn (bijvoorbeeld winstderving of gelegenheidsverlies). 

Wij zijn tevens niet verantwoordelijk voor het niet nakomen van onze verplichtingen krachtens de Algemene voorwaarden waar een dergelijke niet-nakoming het gevolg is van gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten onze macht liggen.

Vrijwaring

Je komt overeen om It Rains Fashion te behoeden voor – en te vrijwaren van alle vorderingen, aansprakelijkheid, schadevergoedingen en/of kosten van derde partijen of jouw niet-nakoming van de Algemene voorwaarden.

Gebruikersrelatie

Je bevestigt dat er tussen jou en It Rains Fashion geen joint venture, partnership, dienstverband of agentschaprelatie bestaat als gevolg van jouw gebruik van deze website. Je komt overeen dat je je niet zult voordoen als een vertegenwoordiger van It Rains Fashion, en dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige vertegenwoordiging, handeling of omissie uwerzijds.

Volledige overeenkomst

De bovenstaande Algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangen alle voorgaande en lopende overeenkomsten tussen jou en It Rains Fashion. 

Je bevestigt dat je bij jouw instemming met ons beleid niet hebt vertrouwd op enige verklaring behoudens voor zover datzelfde uitdrukkelijk verklaard is door It Rains Fashion, en je komt overeen dat je geen rechtsmiddel zult inzetten ten aanzien van een verkeerde voorstelling van zaken die geen bepaling vormt van It Rains Fashion, behoudens dat jouw instemming met deze bepaling niet geldt ten aanzien van enige vorm van bedrieglijk handelen, ongeacht of dat een bepaling van It Rains Fashion is.

Afstandverklaring

Indien je deze voorwaarden schendt en wij daarop geen vordering ondernemen, blijven wij gerechtigd tot het gebruik van onze rechten en rechtsmiddelen in andere situaties waarin je deze voorwaarden schendt.

Toepasselijk recht

It Rains Fashion is onderworpen aan en wordt geïnterpreteerd overeenkomstig de Nederlands wetgeving, en je onderwerpt je onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictiebevoegdheid van Nederland. 

Vragen over de Algemene voorwaarden van It Rains Fashion kan je per email stellen aan: info@itrainsfashion.nl.

Contact

It Rains Fashion
Loerikseweg 2
3991 AD Houten
Tel. 030 – 290 10 80
Mail. info@itrainsfashion.nl
KvK. 55045642

 

Facebook
Instragram

Lokaal bezorgd: vandaag besteld = vanavond in huis in Houten, Odijk, Werkhoven, Bunnik, Schalkwijk en Nieuwegein.

Openingstijden

MAANDAG 12.00 - 17.30
DINSDAG 10.00 - 18.00
WOENSDAG 10.00 - 18.00
DONDERDAG 10.00 - 18.00
VRIJDAG 10.00 - 18.00
ZATERDAG 10.00 - 18.00
ZONDAG gesloten

Winkelen op afspraak

Op maandag bent u welkom om te winkelen op afspraak. Voor een speciale gelegenheid of omdat u liever niet met meerdere mensen tegelijkertijd in de winkel bent. Een afspraak kunt u maken door te bellen naar 030-2901080 of een mail te sturen naar Sasja@itrainsfashion.nl.

(c) 2023 It Rains Fashion | Over ons | Contact